23 listopada 2015 roku Putty download portable , na hali sportowej w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II odby? si? mi?dzyklasowy turniej pi?ki no?nej w sk?adach mieszanych. Turniej mia? na celu sprawdzenie umiej?tno?ci uczniów jak i ich zach?cenia do brania czynnego udzia?u w rozgrywkach sportowych. Uczniowie byli zobowi?zani do gry „fair play”, niesportowe zachowanie by?o karane dyskwalifikacj? dru?yny. Mecze by?y podzielone na trzy grupy. Wszyscy bawili si? ?wietnie a ostateczna klasyfikacja wygl?da nast?puj?co:

1 miejsce – klasa IIIa

2 miejsce – klasa IIb

3 miejsce – klasa Ib

Agata Sajda