8 grudnia 2014r. w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby? si? turniej pi?ki no?nej halowej ch?opców. Wzi??o w nim udzia? 10 dru?yn z klas I-III , organizatorami byli uczniowie klasy II b pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego . Celem turnieju by?o propagowanie kultury fizycznej, szczególnie pi?ki no?nej. Imprezy tego typu wspaniale integruj? m?odych ludzi, daj? im rado??, kszta?tuj? charakter, wol? walki , wspó?prac? w oraz upowszechniaj? rywalizacj? fair play.

Turnieje tego typu to nie tylko rywalizacja ale tak?e dobra zabawa. W rozgrywkach najlepsza okaza?a si? klasa III b https://reversephonelookuponline.com , drugie miejsce zaj??a III a , natomiast trzecie wywalczy?a III d. Wszystkie dru?yny zosta?y nagrodzone dyplomami i brawami.