Zgodnie z tradycj?, w tygodniu poprzedzaj?cym ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, odby?o si? w naszym gimnazjum spotkanie jase?kowe. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas zaproszeni go?cie.
W rol? aktorów wcielili si? uczniowie , którzy przybli?yli tajemnic? Betlejemskiej Nocy. Jase?ka odby?y si? we wspania?ej scenografii, z dobrym tekstem i precyzyjnie dobran? muzyk?. M?odzie? w?o?y?a w przedstawienie wiele si? i zaanga?owania, co da?o niesamowity efekt. Zawarte w programie tre?ci religijne i ?piewane przez uczniów kol?dy wytworzy?y niepowtarzaln? atmosfer? zbli?aj?cych si? ?wi?t.

Po zako?czonym spektaklu g?os zabra?a p. Dyrektor Barbara Bilska, która podzi?kowa?a wykonawcom oraz z?o?y?a wszystkim obecnym ?yczenia ?wi?teczne do, których do??czyli si? zaproszeni go?cie. Nast?pnie wspólnie zasiedli?my do wigilijnego sto?u, by?y ?yczenia, ?amanie si? op?atkiem i kol?dowanie. W tym ?wi?tecznym nastroju po?egnali?my si? a? do Nowego Roku.