19 marca 2015 roku odby?a si? w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

V EDYCJA POWIATOWEGO  KONKURSU SUDOKU ,, MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ’’

dla uczniów gimnazjum z powiatu sandomierskiego.

 

Sudoku rozwija umys? i logiczne my?lenie, czyli co?, co ma ka?dy z nas. Konkurs ma na celu popularyzacj? ?amig?ówek liczbowych w?ród m?odzie?y szkolnej, rozwijanie logicznego my?lenia, przewidywania, dostrzegania zwi?zków pomi?dzy poszczególnymi etapami rozumowania.

Patronat honorowy nad konkursem obj??:

– ?wi?tokrzyski Kurator O?wiaty – Pani Ma?gorzata Muzo?

– Wójt Gminy Klimontów Pan    Marek Go?dziewski

– Dyrektor Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie Pani Ma?gorzata Kordyka

W konkursie wzi??o udzia? 19 uczniów ze  szkó?:

 1. Publiczny Zespó? Szkó? im.Oddzia?u Partyzanckiego „J?drusie” w Sulis?awicach
 2. Gimnazjum w Publicznym Zespole Szkó? w ?oniowie
 3. Gimnazjum Publiczne przy M?odzie?owym O?rodku Wychowawczym im. Janusza Koraczaka w Zawicho?cie
 4. Gimnazjum nr 1 im. Jana D?ugosza w Sandomierzu
 5. Gimnazjum w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Papie?a Jana Paw?a II w Koprzywnicy
 6. Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikowskiej w Dwikozach
 7. Gimnazjum im  Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

 

Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w sk?adzie:

1.Pani Edyta Lesiak Nawrocka-przewodnicz?ca komisji

2.Pani Katarzyna Jarosz

3. Pan Tomasz Ferens

Zadaniem ka?dego uczestnika by?o rozwi?zanie trzech diagramów ?amig?ówki. Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej zosta?a osoba Super putty latest version free download , która poprawnie wykona?a to zadanie w jak najkrótszym czasie.

Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej zosta?a Aleksandra Pawlik uczennica  z Gimnazjum nr 1 im. Jana D?ugosza w Sandomierzu

Wyró?nienia  otrzymali:

 1. Lucyna St?pór uczennica  Publicznego  Gimnazjum im. Ziemi Dwikowskiej w Dwikozach,
  1. 2. Aleksandra  Sulik uczennica Gimnazjum nr 1 im. Jana D?ugosza w Sandomierzu,
  2. Karol  Pr?dy? ucze? Gimnazjum Publicznego przy M?odzie?owym O?rodku Wychowawczym im. Janusza Koraczaka w Zawicho?cie,
  3. Karol Kusik ucze? Publicznego Zespó? Szkó? im.Oddzia?u Partyzanckiego „J?drusie” w Sulis?awicach,
  4. Wojciech Bobo?ski ucze? Publicznego Zespó? Szkó? im.Oddzia?u Partyzanckiego „J?drusie” w Sulis?awicach,
  5. 6. Natalia Stefa?ska uczennica Gimnazjum nr 1 im. Jana D?ugosza w Sandomierzu,
 1. Jowita Jo?ca uczennica Gimnazjum im.  Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie.

Szko?a , która uzyska?a najwy?sze wyniki w konkursie otrzyma?a ksi??ki ufundowane przez Gminn? Bibliotek? Publiczn? w Klimontowie. Nagrod? odebra? opiekun Pan Zbigniew Zaj?c  z  Gimnazjum nr 1 im. Jana D?ugosza w Sandomierzu

Czas oczekiwania na wyniki, umili?y uczestnikom artystyczne wyst?py uczniów z Gimnazjum im  Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie . Go?cie mogli obejrze? szko?? oraz nawi?za? nowe znajomo?ci z innymi uczniami. Za organizacj? tego przedsi?wzi?cia  odpowiedzialne by?y Panie:, Barbara Bzdyra ,Bo?ena Ch?odnicka oraz pani Katarzyna Koryci?ska,

Nagrody ufundowali:

Wójt Gminy Klimontów, Dyrektor Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie, Pan Dariusz Kubik, Pa?stwo Janina  i  Leszek Skibi?scy ,Wydawnictwo „Logi”, Gminna Komisja ds .Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,.