16 marca 2016 roku odbyła się w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

VI EDYCJA POWIATOWEGO  KONKURSU SUDOKU ,, MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ’’

dla uczniów gimnazjum z powiatu sandomierskiego.

Sudoku rozwija umysł i logiczne myślenie, czyli co?, co ma ka?dy z nas. Konkurs ma na celu popularyzacj? ?amig?ówek liczbowych w?ród m?odzie?y szkolnej, rozwijanie logicznego my?lenia, przewidywania, dostrzegania zwi?zków pomi?dzy poszczególnymi etapami rozumowania.

Patronat honorowy nad konkursem obj??:

– ?wi?tokrzyski Kurator O?wiaty –  Pan Kazimierz M?dzik

– Wójt Gminy Klimontów Pan Marek Go?dziewski

– Dyrektor Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie Pani Barbara Bilska

W konkursie wzi??o udzia? 13 uczniów ze  szkó?:

  1. Publiczny Zespó? Szkó? im.Oddzia?u Partyzanckiego „J?drusie” w Sulis?awicach
  2. Gimnazjum w Publicznym Zespole Szkó? w ?oniowie
  3. Gimnazjum nr 1 im. Jana D?ugosza w Sandomierzu
  4. Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach
  5. Gimnazjum im  Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w sk?adzie:

1.Pani Edyta Lesiak Nawrocka-przewodnicz?ca komisji

2.Pani Jadwiga Gawlik

3. Pan Marcin ?led?

Zadaniem ka?dego uczestnika by?o rozwi?zanie trzech diagramów ?amig?ówki. Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej zosta?a osoba, która poprawnie wykona?a to zadanie w jak najkrótszym czasie.

Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej zosta?a Natalia Olkiewicz uczennica z Gimnazjum nr 1 im. Jana D?ugosza w Sandomierzu

Wyró?nienia  otrzymali:

  1. Emilia Mach   uczennica  Publicznego  Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach,
  2. Ma?gorzata Wrona uczennica Publicznego Zespó? Szkó? im. Oddzia?u Partyzanckiego „J?drusie” w Sulis?awicach,
  3. Sebastian Spyrzewski   ucze?  Publicznego  Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach,
  4.  Natalia ?y?ka uczennica Gimnazjum nr 1 im. Jana D?ugosza w Sandomierzu.

Szko?a , która uzyska?a najwy?sze wyniki w konkursie otrzyma?a ksi??ki ufundowane przez Gminn? Bibliotek? Publiczn? w Klimontowie. Nagrod? odebra? opiekun z Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach.

Mistrz Sudoku Ziemi Sandomierskiej otrzyma? wiele cennych nagród ufundowanych przez

Wójta  Gminy Klimontów, Dyrektor Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie, Gmin? Komisj?  ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

 

Czas oczekiwania na wyniki, umili?y uczestnikom artystyczne wyst?py uczniów z Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie dotycz?ce problemów uzale?nie? i szkodliwo?ci na?ogów.  Go?cie mogli obejrze? szko?? oraz nawi?za? nowe znajomo?ci z innymi uczniami.

Za organizacj? tego przedsi?wzi?cia  odpowiedzialne by?y Panie: Putty key generator download , Barbara Bzdyra ,Bo?ena Ch?odnicka oraz pani Katarzyna Koryci?ska.

Nagrody ufundowali:

Wójt Gminy Klimontów, Dyrektor Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie, Pa?stwo Janina  i  Leszek Skibi?scy ,  Pan Krzysztof Furmanek, Gminna Komisja ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Wszystkich ch?tnych  zapraszamy na VII edycj? „Mistrza Sudoku Ziemi Sandomierskiej’ w przysz?ym roku!