Patronat honorowy :

Pani Ma?gorzata Muzo?- ?wi?tokrzyski Kurator O?wiaty.

Pan Marek Go?dziewski – Wójt Gminy Klimontów.

Pani Ma?gorzata Kordyka- Dyrektor Gimnazjum

im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie.

 

 

Szanowni Pa?stwo,

Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie

ma zaszczyt zaprosi? do wzi?cia udzia?u w VIII Happeningu ,, Bezpieczna szko?a”.

Has?em przewodnim tegorocznego happeningu b?dzie: ,,Narkotyki ,dopalacze – STOP!’’

Celem nadrz?dnym naszych dzia?a? jest poprawa stanu bezpiecze?stwa uczniów  w szkole oraz w rodzinie. Poprzez nasze dzia?ania pragniemy promowa? zdrowy styl ?ycia oraz propagowa? zasady bezpiecze?stwa i ?wiadomo?ci w?ród m?odzie?y nt. negatywnych skutków uzale?nie? w tym za?ywania tzw. dopalaczy i narkotyków.

Dzia?aniu towarzyszy konkurs na spot antyreklamowy  ?rodków uzale?niaj?cych – narkotyków i dopalaczy, który adresowany jest do  przedszkoli oraz uczniów szkó? podstawowych, gimnazjum i szko?y  ponadgimnazjalnej Naszej Gminy Klimontów.