1 czerwca 2015r. Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie po raz ósmy pod patronatem Kuratorium O?wiaty w  Kielcach, Wójta Gminy Klimontów oraz Dyrektora Gimnazjum   zorganizowa?o Happening  ,, Bezpieczna Szko?a”.

Impreza jest podsumowaniem dzia?a? profilaktycznych prowadzonych na terenie naszej szko?y. Tegoroczny happening zosta? zorganizowany pod has?em ,,Dopalaczom, narkotykom – STOP” , a przy?wieca?a mu my?l Josepha Michaela „Ludzie maj?cy charakter post?puj? w?a?ciwie nie dlatego, ?e my?l?, ?e zmieni? przez to ?wiat, lecz dlatego, ?e nie godz? si? na to, by ?wiat ich zmienia?.”

Koordynatorami happeningu byli nauczyciele: Pani Monika Cicho?, Bo?ena Ch?odnicka, Iwona Juda, Barbara Bzdyra oraz Teodora Baran-Kosmacic?ska.

W  happeningu wzieli udzia? wszyscy uczniowie i nauczyciele udzia? dyrektorzy, uczniowie i nauczyciele ze szkó? Gminy Klimontów, oraz spo?eczno?? lokalna.

Happening u?wietnili „> swoja obecno?ci?;

  • Wójt Gminy Klimontów Pan Marek Go?dziewski
  • Proboszcz Ks. Kanonik Henryk Henzel
  • Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sandomierzu:
  • Pani Anna Suchecka oraz Pani Mariola Zi?ba
  • Dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej im. Jerzego Ossoli?skiego w Klimontowie Pani El?bieta Czajkowska
  • Przedstawiciele O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Klimontowie: Pani Anna Nawrocka oraz Pani Ewelina Czajkowska
  • Przedstawiciele Posterunku Policji w Koprzywnicy
  • Naczelnik Ochotniczej Stra?y Po?arnej Pan  Wies?aw Kwiecie?

Podczas happeningu zosta? przedstawiony krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów: Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie Putty link download Aloha enterprise support phone number ,  Publicznej Szko?y Podstawowej im. Jerzego Ossoli?skiego w Klimontowie oraz przedszkolaków z Przedszkola Sióstr Imienia Jezus.  G?os zabrali równie? zaproszeni go?cie na czele z gospodarzem  happeningu Pani? Dyrektor Ma?gorzat? Kordyk?  a przedstawiciele policji przeprowadzili krótk? pogadank? na temat niebezpiecze?stwa stosowania ?rodków uzale?niaj?cych oraz mo?liwych  konsekwencji prawnych posiadania substancji odurzaj?cych.

Jak co roku podsumowaniem happeningu jest og?oszenie wyników konkursu profilaktycznego, który zawsze jest cz??ci? tej imprezy. W tym roku uczniowie bior?cy udzia? w konkursie mieli za zadanie przygotowanie spotu antyreklamowego  pod has?em  ,,Narkotykom, Dopalaczom – STOP”.

Wszystkie prace dostarczone na konkurs by?y na bardzo wysokim poziomie , jednak jury w sk?adzie: Pani Anna Nawrocka, Ewelina Czajkowska oraz Edyta Lesiak –Nawrocka musia?y dokona?  trudnego wyboru, wynikiem czego by?y nagrodzone prace:

Wyró?nienie otrzyma?a praca przedszkolaków  z Przedszkola Sióstr Imienia Jezus pod opiek? Pani Beaty Polit i Pani Jolanty Kwapi?skiej.

Wyró?nienie dla uczniów klasy III A pod opiek? klasy Pani Ma?gorzty Baran, uczennice z klasy VC i VB ( Kose?a Aleksandra, R?bacz Natalia, Gach Ma?gorzata, Witaszek Julia) pod opiek? Pani Zofii Kryszczy?skiej i Pani Joanny Brzyszcz, uczennice z klasy VC( Zió?kowska Natalia, Bator Marta, Bajak Gabryjela, Charszlak Aleksandra) pod opiek? Pani Joanny Brzyszcz z Publicznej Szko?y Podstawowej im. Jerzego Ossoli?skiego w Klimontowie.

Jury przyzna?o dwa I miejsca:

Dla uczniów klasy IIIB pod opiek? Pani Ma?gorzaty Zieji oraz  uczennicom klasy VI B ( Mielnik Magdalenie, Paszkiel Natalii, Psiuch Patrycji) pod kierunkiem Pani Ewy K?dzierskiej z Publicznej Szko?y Podstawowej im. Jerzego Ossoli?skiego w Klimontowie.

Fundatorami nagród byli:

Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Pan Krzysztof Furmanek w?a?ciciel Mini- Marketu

Pa?stwo Janina i Leszek Skibi?scy w?a?ciciele Piekarni

W prote?cie przeciwko narkotykom i dopalaczom odby? si? przemarsz uczestników imprezy ulicami Klimontowa. Manifestacja zatrzyma?a si? na rynku w Klimontowie wspieraj?c ogólnokrajow? akcj? która ma  niezwykle wa?n? ide? – promowania MODY NA ?YCIE WOLNE OD UZALE?NIE?. Symbolem tej wolno?ci jest GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocze?nie przez wszystkich uczestników .

Ten Gest nazywany zosta?  ZRYWEM WOLNYCH SERC.