Uczniowie naszej szko?y w okresie Wielkiego Postu przygotowywali kartki ?wi?teczne z ?yczeniami z my?l? o osobach samotnych i chorych. Do akcji aktywnie w??czy?o si? Szkolne Kolo Caritas, które pozyska?o fundusze na zakup ?wi?tecznych upominków i przygotowa?o 40 paczek ze s?odyczami oraz cytrusami. 

Przedstawiciele SKC  (23 marca 2016 r.) odwiedzili chorych i samotnych przekazuj?c im ?yczenia ?wi?teczne od ca?ej spo?eczno?ci gimnazjalnej oraz przygotowane upominki.

Wolontariusze byli bardzo serdecznie przyjmowani phone lookup , a ?yczenia i upominki jako wyrazy  pami?ci wywo?ywa?y u odwiedzanych  u?miech na twarzy,  a czasem nawet ?zy wzruszenia.

SKC dzi?kuje wszystkim uczniom, którzy okazali wielkie serce i w??czyli si? w przygotowanie akcji oraz j? wspomogli – te gesty nabieraj? szczególnej w warto?ci bie??cym roku obchodzonym jako „Rok Mi?osierdzia”.

A.Nawrocka , A ?ukawska, K. Wójcik