W dniu 13 lutego 2015 roku uczniowie nale??cy do Grupy ?wietlicowej i Klubu Mi?o?ników Ksi??ki przygotowali dla swoich kolegów Quiz Walentynkowy. W sali ?wietlicy spotkali si? przedstawiciele wszystkich klas naszej szko?y. Quiz sk?ada? si? z 9 konkurencji com.html , dotycz?cych znajomo?ci np.: romantycznych utworów muzycznych, w których nale?a?o rozpozna? tytu? i wykonawców. W innym zadaniu nale?a?o przet?umaczy? krótki wierszyk mi?osny z j?zyka angielskiego na j?zyk polski. Jednak najwi?cej problemu przysporzy?o uczniom zadanie polegaj?ce na poprawnym wywi?zaniu krawata. Trzy najlepsze zespo?y zosta?y nagrodzone s?odkim upominkiem. Nad prawid?owym przebiegiem quizu czuwa?a komisja w sk?adzie: Pani Iwona Stoli?ska oraz Pani Monika Sudy.