15.10.2009r. dzie? po ?wi?cie Edukacji Narodowej, w dniu ?w. Teresy z Avila patronki naszej parafii, ca?a spo?eczno?? szko?y wzi??a udzia? w uroczystej Mszy ?wi?tej w intencji uczniów i nauczycieli. W imieniu, spo?eczno?ci lokalnych szkó? obecnych na Mszy ?w., pasterza diecezji sandomierskiej Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza powita?a Pani Dyrektor Ma?gorzata Kordyka.

Biskup w homilii zwracaj?c si? uczestników liturgii, przybli?y? poj?cie prawdziwej m?dro?ci, odwo?uj?c si? do Pisma ?wi?tego i nauczania Jezusa Chrystusa zach?ca? m?odych do nieustannego w niej wzrastania. Przybli?y? równie? wszystkim zebranym w posta? ?w. Teresy z Avila – hiszpa?skiej zakonnicy i reformatorki zakonu karmelitanek.

Przedstawiciele naszej szko?y , uczniowie jak i nauczyciele, aktywnie w??czyli si? w opraw? liturgiczn? Mszy ?wi?tej. Uczniowie w procesji z darami z?o?yli na o?tarzu porcelanow? figurk? Jana Paw?a II, jako znak darów duchowych i materialnych przeprowadzonej przez m?odzie? akcji charytatywnej na rzecz hospicjum. Biskup Krzysztof Nitkiewicz na zako?czenie liturgii, pob?ogos?awi? figurk? i przekaza? na r?ce Pani Dyrektor Ma?gorzaty Kordyki.

Poniewa? ta uroczysto?? odbywa?a si? tu? przed Dniem Papieskim, uczniowie wykorzystali t? okoliczno?? do propagowania nauczania Patrona Szko?y. W kruchcie ko?cio?a zosta?a umieszczona pokonkursowa wystawa prac, które by?y interpretacj? graficzn? i plastyczn? nauczania Papie?a, za? uczestnicy liturgii Vigilix sign in , ??cznie z bp Krzysztofem Nitkiewiczem i przyby?ymi kap?anami, zostali obdarowani przez uczniów naszej szko?y my?lami Jana Paw?a II na temat wolno?ci i bukiecikami z wrzosu. Inicjatywna ta zosta?a bardzo przychylnie przyj?ta przez uczestników uroczysto?ci.