1 maja byli?my ?wiadkami wyniesienia na o?tarze Jana Paw?a II. Podczas ceremonii beatyfikacji zosta?o og?oszone, ?e wspomnienie B?ogos?awionego przypadnie na 22 pa?dziernika, kiedy to Jan Pawe? II b?dzie wspominany w liturgii, w Rzymie i w Polsce. Z tej te? okazji dnia 21 pa?dziernika w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie zaprezentowany zosta? program po?wi?cony wielkiemu Polakowi. „Jan Pawe? II staje si? filarem polskiej wiary, nadziei i mi?o?ci” – mówi? w  Gnie?nie kard. Stanis?aw Dziwisz, metropolita krakowski, nawi?zuj?c do beatyfikacji papie?a Polaka.

Przygotowany przez klasy Ia i Ic monta? przybli?a? posta? B?ogos?awionego w ró?nych w

ymiarach: jako przyjaciela cz?owieka, niestrudzonego pielgrzyma, ?wiadka ewangelii, duszpasterza m?odzie?y, aposto?a mi?osierdzia, nauczyciela umierania i przede wszystkim jako ?wi?tego.

Uczniowie podkre?lali, ?e postaci Jana Paw?a II nie mo?na traktowa? jak ?wi?tej figury, ale trzeba korzysta? z Jego nauk i wdra?a? je w ?ycie, gdy? by? niedo?cignionym wzorem w wielu dziedzinach i przestrzeniach ?ycia – „mówi? to, czym ?y?, ?y?, tak jak g?osi?”.

Program by? wyrazem wdzi?czno?ci za nauczanie Papie?a, za przyk?ad ?ycia pe?nego wiary xv6800.html , nadziei i mi?o?ci, za katechez? umierania.