W sobot? 27 lutego m?odzie? naszej szko?y pod opiek? pani Iwony Judy, pani Joanny Bednarskiej oraz pana Tomasza K?dzierskiego pojecha?a na lodowisko do Mielca. Celem wyjazdu by?o propagowanie zdrowego stylu ?ycia, aktywnego sp?dzania czasu wolnego, doskonalenie techniki jazdy na ?y?wach, integracja m?odzie?y oraz dobra zabawa. Uczniowie ch?tnie poddawali si? ?y?wiarskim szale?stwom, z ogromn? determinacj? starali si? wygra? z grawitacj? na tafli. Prawie ka?dy zaliczy? upadek, byli równie? mistrzowie, którzy ?migaj? na ?y?wach ju? od najm?odszych lat. Wszyscy bawili si? znakomicie, dodatkowy atut to ca?e lodowisko do naszej dyspozycji. Zm?czeni, zrelaksowani i odpr??eni wrócili?my do Klimontowa ze ?wiadomo?ci?, ?e wyjazd by? bardzo udany i nale?y go w przysz?o?ci koniecznie powtórzy?!