22 kwietnia 2016 roku  uczniowie Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie w??czyli si? w obchody Miesi?ca Pami?ci Narodowej 2016 i uczestniczyli w Apelu ZAPAL ZNICZ PAMI?CI. Apel ten jest dzia?aniem maj?cym na celu upami?tnienie dokona? i ofiar naszych przodków a og?oszony by? przez Delegatur? Instytutu Pami?ci Narodowej w Kielcach , Stowarzyszenie Dziedzictwa Narodowego oraz O?rodek My?li Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

W tym dniu o godzinie 12.00 uczniowie udali si? pod pomniki po?wi?cone ofiarom z lat II wojny ?wiatowej 1939- 45, uczcili pami?? bohaterów minut? ciszy a tak?e zapalili symboliczny  znicz pami?ci.

By?a  to lekcja patriotyzmu uzmys?awiaj?ca m?odzie?y ich pokoleniow? powinno??. Bowiem ka?de pokolenie czerpie z dokona? i warto?ci pokole? poprzednich i ma zobowi?zania wobec pokole? nast?pnych. Wolno?? i niezale?no?? to warto?ci phone 8582562535 , które dla naszego Naród, s? szczególnie wa?ne. W walce o upragnion? niepodleg?o?? wielu Polaków  nie waha?o si? k?a?? na „> szali swoje ?ycie. Nie mo?emy o tym zapomina? i t? pami?? musimy przekazywa? potomnym.

 

Pani Aneta Kwiecie?

Pan Tomasz K?dzierski

Nauczyciele Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie