PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM OBJ?LI:

Pan Adam Jarubas – Marsza?ek Województwa ?wi?tokrzyskiego.

Pani Ma?gorzata Muzo?- ?wi?tokrzyski Kurator O?wiaty.

Pan Marek Go?dziewski – Wójt Gminy Klimontów.

Pani Ma?gorzata Kordyka- Dyrektor Gimnazjum  Im. Papie?a Jana Paw?a II

w Klimontowie.

 

Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie zaprasza uczniów gimnazjów województwa ?wi?tokrzyskiego

do udzia?u w IV edycji konkursu „KATY? – „> PAMI?TAJMY” .

Uczestnikami konkursu mog? by? uczniowie szkó? gimnazjalnych  z terenu województwa ?wi?tokrzyskiego. Jeden ucze? mo?e wzi?? udzia? w kilku kategoriach konkursowych, ucze? w jednej kategorii mo?e przedstawi? tylko jedn? prac?.

Tematyka prac nawi?zywa? musi do has?a konkursu. Przes?aniem prac ma by? ukazanie patriotyzmu i po?wi?cenia za wolno?? Ojczyzny polskich ?o?nierzy i inteligencji oraz ich tragicznej ?mierci w 1940 roku.

Wszelkich informacji i wyja?nie? udzielaj? koordynatorzy konkursu pod adresem e-mail  oraz numerem telefonu 665 582 641.

Koordynatorzy konkursu

Barbara Bzdyra

Aneta Kwiecie?